Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

19.630

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.193

Hình sự

4.847

Dân sự

8.301

Hôn nhân và gia đình

329

Kinh doanh thương mại

80

Hành chính

14

Lao động

5

Quyết định tuyên bố phá sản

2.861

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv