Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

21.215

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.476

Hình sự

5.290

Dân sự

9.001

Hôn nhân và gia đình

341

Kinh doanh thương mại

85

Hành chính

15

Lao động

5

Quyết định tuyên bố phá sản

3.002

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv