Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

15.617

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.545

Hình sự

3.729

Dân sự

6.676

Hôn nhân và gia đình

277

Kinh doanh thương mại

68

Hành chính

10

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

2.310

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv