Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

16.826

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.763

Hình sự

4.023

Dân sự

7.204

Hôn nhân và gia đình

293

Kinh doanh thương mại

69

Hành chính

11

Lao động

5

Quyết định tuyên bố phá sản

2.458

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv