Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.293

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.999

Hình sự

4.435

Dân sự

7.815

Hôn nhân và gia đình

310

Kinh doanh thương mại

72

Hành chính

12

Lao động

5

Quyết định tuyên bố phá sản

2.645

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv