Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

15.347

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.491

Hình sự

3.635

Dân sự

6.581

Hôn nhân và gia đình

274

Kinh doanh thương mại

68

Hành chính

9

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

2.287

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv